NÁDVORIE EURÓPY
 
    Úvod
    PALATINUS
 I.   Kniha histórie
 II.   Kniha myšlienky
 III.   Kniha vernosti
 IV.   Kniha ikon
 V.   Kniha remesiel
 VI.   Kniha PALATINUS
 VII.   Kniha EURO GLOBAL
 VIII.   Kniha dejín výstavby
 IX.   Kniha staviteľov
 X.   Kniha posledného slova
 XI.   Kniha tvorcov
    Foto galéria
    Kontakt
    Tiráž
    Linky

 

 
EURÓPA-UDVAR EURÓPA-UDVAR    NÁDVORIE EURÓPY NÁDVORIE EURÓPY    EUROPA PLATZ  EUROPA PLATZ    EUROPE PLACE EUROPE PLACE
  Kniha myšlienky 

  Maďarský dom - návrh zberača dažďových vôd.  

Maďarský dom - návrh zberača dažďových vôd.
  Rakúsky dom - návrh zberača dažďových vôd.  

Rakúsky dom - návrh zberača dažďových vôd.

   Pre staviteľa je zástavba priestranstva s rozlohou rovnajúcou sa temer mestskej časti jednou z najkrajších a zároveň najťažších úloh. Našou snahou bolo vytvoriť humánnu, dobre obývateľnú zástavbu; takú, v ktorej sa cíti ako doma aj ten, kto tu býva, i ten, kto sem zavíta. Ďalším z našich cieľov bolo vytvorenie životného a obytného prostredia takých osobitých vlastností, s ktorým sa dokážu jeho obyvatelia zžiť. Tieto budovy koncentrovaného architektonického výrazu sme vsadili do centra mesta tak, aby to nebolo urážlivé, akoby tu vždy boli bývali stáli...

   Ten rád, ktorý vyznieva z organizovania architektonicky formovaných priestorov, by podľa jedného z významných architektov nášho storočia mohol byť hoci aj prejavom kozmického rádu sveta - ozajstného zážitku sa nám dostáva vtedy, keď v nás dielo nechá zaznieť hlas vesmíru. Vytvorením Nádvoria Európy sme sa snažili „zložiť takú orchestrálnu skladbu“, v ktorej ako jej jednotlivé party zaznievajú hlasy daných európskych regiónov.

  Maketa diela, balzové drevo.  

Maketa diela, balzové drevo.
Štefankovič József - Jakó 

   Základná idea vzniku Nádvoria Európy je úzko zviazaná s prelomom tisícročí a so snahou nášho štátu o vstup do Európskej únie, zároveň poukazuje na spoločné korene európskej kultúry. Podstatou architektonického riešenia je, že jednotlivé budovy námestia prezentujú v štylizovanej forme architektonické znaky staviteľstva širokej palety európskych krajín a regiónov. Majú za cieľ evokovať ideu, esenciu daného staviteľstva. So stavebnými pamiatkami minulosti vytvára nové námestie farbistý celok a evokuje atmosféru absentujúceho stredovekého námestia zaniknutého v priebehu časov. „Aj obytné zóny majú svoju hierarchickú kategorizáciu: významnejšie sa nachádzajú v centrálnych častiach, menej významné na okraji mesta. Mesto, v ktorom žijeme je odrazom tohto neustáleho pohybu - je montážou dejín. Keď sa niečo nové stavia, vnáša sa do mestského organizmu, ktorý už nesie náhodilé stopy predchádzajúcich dôb, určité nové významové riešenie - ako jedno spomedzi mnohých možných“ (Dezső Ekler: Ember és háza).

  Maketa diela - v popredí Sedmohradský dom.  

Maketa diela - v popredí Sedmohradský dom.
Štefankovič József - Jakó 

   Zichyho palác v centre mesta Komárna je jednou z najkrajších stavieb Námestia generála J. Klapku. Klenutý priechod jeho hlavného portálu vedie na parkovo upravené nádvorie paláca, kde sa spoza zákrytu budovou Hudobného pavilónu objavujú veže Nádvoria Európy. Nádvorie Európy vytvára malú mestskú časť žijúcu osobitým životom, je však úzko späté s minulosťou mesta a s tou štruktúrou mestského organizmu, ktorá v priebehu dlhých storočí organicky a spontánne, bez akéhokoľvek plánu či zásahu vznikala. Aj obdĺžnikový tvar Nádvoria Európy je indikovaný potrebou bezprostredného napojenia na túto štruktúru mestského organizmu, komunikácie umožňujú ľahko dosiahnuť ktorékoľvek miesto v centre mesta. Uličné časti pozemkov ležiacich v susedstve sú zastavané, využitie dvorových priestorov je však z hľadiska rozvoja mesta nevhodné. Tieto je možné priechodmi napojiť na Nádvorie Európy, a tak nadobudnú nový význam a bude ich možné zastavať. Sieť priestranných obytných nádvorí, kancelárií a paleta uličiek s obchodmi a živým ruchom predznamenáva vznik obnovenej priechodnej štruktúry mestského organizmu v jeho centre zovretom prstencom sídliskovej výstavby.

  Maketa diela - pohľad od Župnej ulice.  

Maketa diela - pohľad od Župnej ulice.
Štefankovič József - Jakó 

   Pri riešení Nádvoria Európy a jeho komunikačného prepojenia sme sa vedome snažili o vytvorenie interného hierarchického rádu. V nadväznosti na význam Nádvoria Európy sme vymedzili spôsob zástavby. Menšie a jednoduchšie domy nádvoria sa na opticky dôležitých bodoch a komunikačných uzloch striedajú s hmotovo a objemovo výraznými stavbami. Na najexponovanejšej časti nádvoria (severná fasáda námestia) stoja budovy najväčšieho hmotového objemu. V priestorovej štruktúre nádvoria sme zdôraznili najvýznamnejšie miesta. Miesta, kde sa stretávajú kolmice komunikácií a miesta pri nárožných budovách sú podľa svojho významu zvýraznené vežami a strechami s nárožnými vežičkami. Zjednotenie dvoch strán obdĺžnikového nádvoria dlhých temer 75 m napomáhajú brány s podbrániami v spojovacích uliciach. Týmto sa obe protiľahlé fasády námestia priestorovo uzatvorili, ale zároveň nadobudol na význame otvorený priestor na ne kolmý (absencia južnej fronty nádvoria, ktorá však umožňuje jeho prepojenie s parkom Zichyho paláca). Výraz budov je podriadený súmernosti členenia. Nepriamo určovaná veľkosť strešných plôch zásadným spôsobom vymedzila charakter stavieb. Výškovú líniu ríms sme nepovažovali za záväznú a nemennú. Rímsy a rady okien horizontálne členia plochy fasád, pevne vymedzené priečelia a plochy rizalitov určujú vertikálny rytmus stavieb. Výsledkom dôsledného uplatňovania takejto regulácie je, že na miestach rovnakého významu vykazujú budovy rovnakú priestorovú úmeru. Námestie poskytuje vynikajúcu možnosť pre uplatnenie jednotlivých domov. Námestie je z južnej strany voľne prepojené s nádvorím Zichyho paláca vežou Mateja Korvína (Sedmohradský dom) resp. Nemeckým domom, v blízkosti ktorého sa nachádza bohato zdobená drevená zvonica. Vrchol Sedmohradského domu zdobí slnko a mesiac ako symboly Sikulov.

  Maketa diela - pohľad od Ul. Móra Jókaiho.  

Maketa diela - pohľad od Ul. Móra Jókaiho.
Štefankovič József - Jakó 

   V najvyššom bode špirálovito sa dvíhajúcej plochy v časti medzi Sedmohradským a Nemeckým domom bude umiestnené kováčsky riešené umelecké stvárnenie zemského jablka.

   Otvorené javisko pred priečelím Nemeckého domu vhodne pripomínajúce minulosť budovy, ktorá kedysi slúžila ako divadelná sieň, je jedným z miest, kde sa odohrávajú kultúrne podujatia mesta (Komárňanské dni, Letný kultúrny festival...). Stred námestia zaberá fontána Millennium, na jej okraji sme vyznačili smer a vzdialenosti hlavných miest jednotlivých európskych krajín. Vo východnom smere spája Nádvorie Európy s centrom mesta úzka Ulička spievajúceho mora vábiaca k romantickej prechádzke. Z domov, ktoré ju lemujú sa svojou krásou a hravosťou vyníma stavebný súbor Gréckeho, Krétskeho a Cyperského domu. Zo severného smeru vedie na námestie schodiskom Ulica Severnej hviezdy. Zo západu, od budovy župného domu bude námestie dostupné Ulicou brata Slnka a sestry Luny, ktorá je ešte vo výstavbe. Dynamiku priestorového zážitku Nádvoria Európy dostupného zo všetkých svetových strán ulicami a podbrániami znásobuje kineticko - estetický zážitok. Zo žiadneho zorného uhla nie je možné obsiahnuť celé nádvorie naraz. Nech ho vnímame z ktorejkoľvek strany, časť, ktorú obsiahneme pohľadom odkazuje na ďalšiu. Aby sme dokázali vnímať celok priestorového rádu, musíme prejsť celým stavebným súborom. Na prvom podzemnom podlaží námestia sa nachádza nákupné stredisko Europália s menšími obchodmi, supermarketom, priestormi rýchleho občerstvenia, javiskom. Spojením s pivničnými priestormi Zichyho paláca sme tu vytvorili svojské podzemné mestečko. Na druhom podzemnom podlaží sme umiestnili garáž s parkovaním pre osemdesiatpäť osobných motorových vozidiel resp. technické zariadenia stavebného súboru. Nádvorie Európy sa rozkladá na ploche 6.500 m2, zastavaná plocha na všetkých podlažiach je 25.000 m2.

  Slovenský dom - návrh kovaného zábradlia.  

Slovenský dom - návrh kovaného zábradlia.

   Mesto bolo viackrát postihnuté katastrofálnymi zemetraseniami, v dôsledku ktorých bola väčšia časť historických stavieb zničená, a tak prevažná časť profánnych stavieb prezentuje stavebný výraz historizmu XIX. storočia, secesie prelomu storočia ako aj architektonickú modernu dvadsiatych a tridsiatych rokov XX. storočia. Na toto urbanistické a architektonické riešenie mesta organicky nadväzuje Nádvorie Európy, ktoré v tesnej blízkosti hlavného námestia vytvára nové kultúrno-spoločenské a obchodné centrum. Nájde sa taká stavba, pri ktorej sme sa užšie viazali na tradície, ale aj taká, kde dostala fantázia projektanta voľnejšie krídla. Je to náš subjektívny obraz Európy: ako my vnímame krajiny a regióny kontinentu a ich architektúru.

  Kryté terasy - návrh dreveného zábradlia.  

Kryté terasy - návrh dreveného zábradlia.


 
   
  Kniha myšlienky 
 
   EURÓPA-UDVAR NÁDVORIE EURÓPY EUROPA PLATZ EUROPE PLACE