NÁDVORIE EURÓPY
 
    Úvod
    PALATINUS
 I.   Kniha histórie
 II.   Kniha myšlienky
 III.   Kniha vernosti
 IV.   Kniha ikon
 V.   Kniha remesiel
 VI.   Kniha PALATINUS
 VII.   Kniha EURO GLOBAL
 VIII.   Kniha dejín výstavby
 IX.   Kniha staviteľov
 X.   Kniha posledného slova
 XI.   Kniha tvorcov
    Foto galéria
    Kontakt
    Tiráž
    Linky

 

 
EURÓPA-UDVAR EURÓPA-UDVAR    NÁDVORIE EURÓPY NÁDVORIE EURÓPY    EUROPA PLATZ  EUROPA PLATZ    EUROPE PLACE EUROPE PLACE
  Kniha ikon 

  Zrkadlenie.  

Zrkadlenie.
Nagy Tivadar 

   Každý symbol je odkazom. Je našou úlohou a povinnosťou, aby sme zachovávali tradície a odovzdali ich budúcim generáciám. Predovšetkým pre ne sa rodí sochárska galéria historických osobností pozostávajúca zo sedemnástich sôch, ktorá bude prezentovať mytologické zobrazenia (Únos Európy); svätcov (Panna Mária, sv. Benedikt, sv. Cyril, sv. Metod, sv. Terézia Benedikta od Kríža, sv. Brigita Švédska, sv. Katarína zo Sieny) aj panovníkov (sv. Štefan kráľ, kráľovná Gizela Bavorská, sv. Ladislav, Koloman Učený, Belo IV., Ľudovít Veľký, Žigmund Luxemburský, Matej Korvín, Mária Terézia). Tieto sochy sú prvkami architektúre podriadenými, v plnej miere sa včleňujú do architektonického výrazu priečelí budov. Jedinou výnimkou je sochárska kompozícia s názvom Únos Európy, ktorá bude zdobiť centrálnu časť fontány Millennium nachádzajúcej sa v strede nádvoria, a ktorá bude výškou temer tri metre jednou z najmarkantnejších sôch mesta.

   Na konzole medzi Maďarským a Slovenským domom umiestnime sochu Panny Márie ako odkaz na patrónku a ochrankyňu oboch národov. Kult Panny Márie mal vo veľkej časti Európy (v Bavorsku, Rakúsku, v Poľsku, Chorvátsku) vždy dominantné postavenie. Uhorsko bolo kráľovstvom Panny Márie - „Regnum Marianum“. Socha nachádzajúca sa v rakúskom Mariazelli nesie pomenovanie „Magna Mater Austriae, Magna Domina Hungarorum, Magna Mater Gentia Slavorum“. Centrá mariánskeho kultu sú dodnes známymi pútnickými miestami, so „zázračnými“ sochami Panny Márie - napr. Altötting a Pasov v Bavorsku, Svatá Hora v Čechách, Győr v Maďarsku a Marianka na Slovensku (zároveň najstaršie a najvýznamnejšie pútnické miesto historického Uhorska).

  Írsky dom.  

Írsky dom.
Litomericzky Nándor 

   Očianske združenie Palatinus navrhlo, aby bol Nádvorí Európy umiestnený sochársky súbor spolupatrónov Európy. Pri príležitosti návštevy Pavla Hamžíka v Komárne dňa 17. decembra 2000 oficiálne prezentoval tento návrh Miklós Fehér. V Uličke spievajúceho mora, v miestach predstavujúcich ostrov Kréta sa bude nachádzať súsošie spolupatrónov Európy, ako prvé súsošie svojho druhu v Európe - prezentujúce všetkých spolupatrónov kontinentu. „Na prahu roku 2000… s radosťou oznamujem, že som za spolupatrónov európskeho kontinentu vyhlásil tri svätice: sv. Brigitu Švédsku, sv. Katarínu zo Sieny a sv. Teréziu Benediktu od Kríža (Editu Steinovú)“ - ohlásil Svätý Otec v októbri 1999. Pápež Ján Pavol II. týmto ukončil proces, ktorý začal 31. decembra 1980, keď po boku dovtedajšieho patróna Európy sv. Benedikta, postavil a za spolupatrónov Európy vyhlásil apoštolov Cyrila a Metoda, ako pionierov evanjelizácie východnej Európy. Byzantskí vierozvestcovia mali veľký vplyv aj na dejiny Slovákov a Maďarov žijúcich v našom meste. Konštantín zostavil staroslovienske písmo - hlaholiku a preložil do slovanského jazyka viacero bohoslužobných diel. Počas svojej misie do Ríma obhájili pred pápežom Hadriánom II. starosloviensku bohoslužbu. Konštantín (Cyril) a Metod podnikli v roku 861 misiu k Chazarom a na polostrove Krym sa stretli aj so starými Maďarmi. V roku 867 uvádza Konštantín (Cyril) na jednej teologickej diskusii v Benátkach starých Maďarov medzi čiastočne pokrstenými národmi. Metod sa s nimi opätovne stretol pri dolnom Dunaji, počas svojej cesty do Konštantinopolu, v dobe medzi rokmi 881-882. Knieža Arpád ho privítal priateľsky a s veľkou úctou, pohostil ho a poskytol mu ubytovanie. Arpád sa s Metodom rozlúčil týmito slovami: „Pamätaj na mňa vo svojich svätých modlitbách!“ (Legenda o sv. Metodovi).

  Krétsky dom.  

Krétsky dom.
Eva Dénesová 

   Brány a veže Nádvoria Európy sú pomenované po panovníkoch, ktorí zohrali významnú úlohu v dejinách Európy a prispeli k rozvoju mesta Komárna. Aj brána a veža sú starobylými symbolmi. „Brána je architektonickým symbolom prechodu z jednej úrovne do druhej. Môžeme to ponímať v čase či v priestore. Je spojovacím otvorom pre rozdielne kvality: poznané a nepoznané, v profánnom zmysle - vonkajšie a vnútorné. Doby rozdeľuje i spája. Vymkýna a zve dovnútra“ (György Szegő: Teremtés és átváltozás).

   Vo Vatikánskom dome sa nachádza brána nazvaná po prvom kresťanskom uhorskom kráľovi sv. Štefanovi, v nikách nad ňou sú zo strany nádvoria umiestnené sochy panovníka (Stephanus Rex) a jeho manželky kráľovnej Gizely Bavorskej (Gisilla Regina). Sv. Štefan dal raziť aj prvé uhorské mince, tieto sa objavujú na oboch stranách brány ako reliéfy. Vo vrchole budovy je symbol Svätoštefanskej koruny, s typickým nakloneným krížom.

   Na rozhraní historického jadra mesta a Nádvoria Európy, z Ulice Móra Jókaiho uzatvára nádvorie brána sv. Ladislava (Ladislaus Rex). Z architektonického hľadiska je dvojbránou: jeden vstup vedie na nádvorie a druhý do obchodného centra Europália pod nádvorím. Temer dva metre vysokú sochu panovníka sme umiestnili na polostĺp v časti nad oboma vchodmi brány. Sochár zobrazil rytierskeho kráľa v plášti, s mečom a bojovou sekerou v ruke, ktorou podľa legendy nechal zo skaly vytrysknúť prameň, aby uhasil smäd svojich vojsk.

  Prvá časť západnej fasády nádvoria.  

Prvá časť západnej fasády nádvoria.
Štefankovič József - Jakó 

   Brána Kolomana Učeného (Kolomanus Rex) spája dvor jedného zo susedných pozemkov s nádvorím predznamenávajúc tak oživenie okolitých vnútorných dvorov.

   Brána Bela IV. (Bela Rex) umožní po vybudovaní komunikácie prístup na nádvorie župného domu. Socha panovníka sa nachádza na kamennom pilieri pri bráne. Brána zdobená sochou Ľudovíta Veľkého taktiež otvára ulicu smerom k župnému domu. Vežu Luxemburského domu nádvoria sme pomenovali po Žigmundovi Luxemburskom (Sigismundus Rex). Veža Mateja Korvína (Mathias Rex) akoby symbolicky naznačovala hraničnú čiaru medzi Nádvorím Európy a dvorom Zichyho paláca. Na severnej strane nádvoria sa oproti bráne Ľudovíta Veľkého (Ludovicus Rex) nachádza brána Márie Terézie (Maria Theresa Regina), ktorá vedie schodiskom z Ulice Severnej hviezdy na Pohraničnú ulicu. Odtiaľto sa otvára prístup aj do podzemnej garáže nádvoria.

  Ulička.  

Ulička.
Nagy Tivadar 

   Budovy vytvorené na námestí prezentujú nasledovné krajiny a regióny: Island, Grónsko (brána Kolomana Učeného), Wales, Škótsko, Írsko, Anglicko (brána Bela IV.), Dánsko, Nórsko, Holandsko, Frízsko, Belgicko, Fínsko, Švédsko, Estónsko (brána Ľudovíta Veľkého), Lotyšsko, Litva, Česko (brána Márie Terézie), Poľsko, Bielorusko, Ukrajina, Rusko, Francúzsko, Luxembursko (veža Žigmunda Luxemburského), Slovensko, Maďarsko, Rakúsko, Španielsko (výhliadková veža), Turecko, Portugalsko, Vatikán (brána sv. Štefana), Malta, Taliansko, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Rumunsko, Sedmohradsko (veža Mateja Korvína), Cyprus, Kréta, Grécko, Andorra (brána sv. Ladislava), Monako, Slovinsko, Chorvátsko, Dalmácia, Bosna a Hercegovina, Nemecko, San Marino. V druhej etape sa plánuje výstavba budov prezentujúcich ďalšie krajiny Európy: Moldavsko, Srbsko, Čierna Hora, Macedónia, Bulharsko, Albánsko.

  Prvá časť východnej fasády nádvoria.  

Prvá časť východnej fasády nádvoria.
Nagy Tivadar 

 
   
  Kniha ikon 
 
   EURÓPA-UDVAR NÁDVORIE EURÓPY EUROPA PLATZ EUROPE PLACE