NÁDVORIE EURÓPY
 
    Úvod
    PALATINUS
 I.   Kniha histórie
 II.   Kniha myšlienky
 III.   Kniha vernosti
 IV.   Kniha ikon
 V.   Kniha remesiel
 VI.   Kniha PALATINUS
 VII.   Kniha EURO GLOBAL
 VIII.   Kniha dejín výstavby
 IX.   Kniha staviteľov
 X.   Kniha posledného slova
 XI.   Kniha tvorcov
    Foto galéria
    Kontakt
    Tiráž
    Linky

 

 
EURÓPA-UDVAR EURÓPA-UDVAR    NÁDVORIE EURÓPY NÁDVORIE EURÓPY    EUROPA PLATZ  EUROPA PLATZ    EUROPE PLACE EUROPE PLACE
  Kniha dejín výstavby 

  Pavol Hamžík, ktorý prebral záštitu nad dielom, poklepáva základný kameň.  

Pavol Hamžík, ktorý prebral záštitu nad dielom, poklepáva základný kameň.
Saláth Richárd 

   Dej sa začína v lete roku 1998: v pravom čase a na pravom mieste sa stretli praví stavitelia. V kancelárii na Ulici S. Petőfiho ma navštívil súkromný podnikateľ Péter Takács a nadhodil myšlienku spolupráce. Podmienky k tomu boli zjavné, veď obaja sme sa niekoľko mesiacov predtým odlúčili od dovtedajších spolupracujúcich partnerov. Popri viacerých predstavách prišla do reči aj možnosť zástavby nádvoria Zichyho paláca. Na tomto nebolo nič nového - nápad, že toto priestranstvo je potrebné zastavať sa otočil už v hlave viacerých ľudí. Mesto sa síce pokúšalo využiť toto priestranstvo, na zástavbu územia vypísalo aj výberové konanie, ale tieto nárazové akcie jedna po druhej stroskotali. Po rozhovoroch s Péterom Takácsom nasledoval čin: vytvorili sme filozofiu diela (európska spolupatričnosť, spoločné tradície, sochárska galéria historických osobností) a vyhotovili sme štúdiu zástavby. Dielo sme pod vplyvom blížiaceho sa prelomu tisícročí pokrstili na Nádvorie Európy.

  Živá reťaz členov ľudových tanečných súborov Dunaj a Lodiar vôkol základného kameňa.  

Živá reťaz členov ľudových tanečných súborov Dunaj a Lodiar vôkol základného kameňa.
Štefankovič József - Jakó 

   O niečo neskôr sa k našej pracovnej skupine pripojil aj Peter Varga, s ktorým som už predtým spolupracoval. Vznik diela, ako aj určenie akciovej spoločnosti Euro Investa Bratislava ako hlavného investora diela, sa v podstate viaže k týmto troch osobám. Všetci traja sme mali za sebou približne desaťročnú odbornú skúsenosť, mali sme snahu a odhodlanie niečo uskutočniť. Naším snažením bolo vykonať niečo pre Komárno, ktorému nás viažu pevné putá; ukázať, čo dokážeme. V pracovnej skupine čoskoro vznikla taká deľba práce, v zmysle ktorej som sa ja zaoberal projektovaním a prípravnými prácami projektovania, Péterovi Takácsovi pripadla ťažko skúšaná úloha dodávateľa stavby a Petrovi Vargovi mnohostranná úloha projektového manažéra. Péter Takács získal pozemok na výstavbu - zadné, temer šesťdesiatárové nádvorie Zichyho paláca. Mestské zastupiteľstvo jednohlasne odsúhlasilo náš návrh, súčasťou ktorého bola aj štúdia zástavby. V povolení vydanom mestom - v rozpore s uznesením mestského zastupiteľstva - oklieštili návrh zástavby: nepovolili výstavbu výhliadkovej veže a Sedmohradského domu. Neskôr sme túto skutočnosť opätovne predložili mestskému zastupiteľstvu, ktoré potvrdilo svoje predchádzajúce uznesenie a povolilo výstavbu aj týchto dvoch stavieb súboru.

  Peter Varga ako jeden z autorov predstavuje dielo na banskobystrickej výstave.  

Peter Varga ako jeden z autorov predstavuje dielo na banskobystrickej výstave.
Štefankovič József - Jakó 

   S búracími prácami bezcenných stavieb na pozemku (garáže, prístrešky) sme boli hotoví rýchlo. Nájomcom budovy na pozemku pri východe na Jókaiho ulicu, ktorá bola v zlom stavebno-technickom stave a bola odsúdená na asanáciu, poskytlo mesto náhradné obchodné a obytné priestory. Po vysťahovaní bola budova v súlade s uznesením mestského zastupiteľstva zbúraná. „Táto hra na vytláčanie je základným vzorcom rozvoja mesta: menej dôležité prenechá svoje miesto dôležitejšiemu“ (Dezső Ekler: Ember és háza).

   Na základe štúdie zástavby sme s veľkým nasadením síl začali pracovať na predprojektovej dokumentácii, po vyhotovení ktorej nás čakala nekonečná hra nervov v procese povoľovania stavby.

   O záštitu nad dielom sme požiadali Pavla Hamžíka, podpredsedu Vlády SR pre európsku integráciu, ktorý našej žiadosti láskavo vyhovel. Dovtedy sme vyhotovili aj štvorjazyčný katalóg o diele (slovenský, maďarský, nemecký, anglický jazyk), ktorý spolu s pozvánkou na položenie základného kameňa obdržali pozvaní hostia. Na tejto štvorjazyčnosti sme trvali aj v ďalšom.

  Výstavu o Nádvorí Európy v Győri (MR) otvoril Attila Koppány a József Istenes.  

Výstavu o Nádvorí Európy v Győri (MR) otvoril Attila Koppány a József Istenes.
Štefankovič József - Jakó 

   Nadišiel dlho očakávaný deň, 23. február 1999, kedy sa konečne udialo jedinečné podujatie v novodobých dejinách mesta: položenie základného kameňa Nádvoria Európy. Trojuholníkový základný kameň je zdobený bronzovým erbom mesta Komárna, okolo ktorého je vyrytý nápis: NÁDVORIE EURÓPY - EURÓPA-UDVAR - EUROPA PLATZ - EUROPE PLACE. Hostí zo všetkých strán sveta vítala živá reťaz ľudových tanečníkov súborov Lodiar a Dunaj. Na nádvorí Zichyho paláca vystúpili členovia Rytierskeho rádu sv. Juraja z Visegrádu (MR). Vlajky jednotlivých štátov niesli členovia komárňanského Oddielu skautov Móra Jókaiho. Počasie dalo zabrať nielen obecenstvu a hosťom, ale aj Lászlóovi Aratóovi na ochodzi radničnej veže, ktorý hrou na tárogató ohlásil začiatok i koniec slávnosti. Podujatie pritiahlo mnoho záujemcov. V radoch obecenstva sme mohli vidieť mnohých členov mestského zastupiteľstva i početných zástupcov informačných médií. Našimi hosťami boli Kálmán Petőcz, veľvyslanec SR pri OSN; štátny tajomník Vladimil Podstránsky; Pavol Traubner, čestný predseda Židovskej náboženskej obce na Slovensku; Svetový zväz Maďarov zastupovala Erzsébet Pogány. Prišli predstavitelia veľvyslanectiev Angoly, Bulharska, Česka, Grécka, Holandska, Islandu, Kuby, Maďarska, Poľska, Rumunska, Španielska a Veľkej Británie. Ako prvý predniesol slávnostný príhovor podpredseda Vlády SR Pavol Hamžík. Na pódiu ho vystriedal Christian Bourgin, zástupca Delegácie Európskej komisie v SR. V závere vystúpil Martin Varga, výkonný riaditeľ akciovej spoločnosti Euro Investa. Pavol Hamžík symbolicky poklepal základný kameň bronzovým kladivom, ktoré na túto príležitosť zhotovil sochár Peter Bukovský. Významná udalosť bola ukončená recepciou a medzinárodnou tlačovou besedou.

  Na slávnosť odovzdania Nádvoria Európy sa zišlo celé mesto.  

Na slávnosť odovzdania Nádvoria Európy sa zišlo celé mesto.
Štefankovič József - Jakó 

   Mohlo sa teda začať s výstavbou. Záujem o výstavbu aj vďaka dobrej reklamnej činnosti (katalóg, letáky, časté účinkovanie v médiách) neustále rástol. Preto sme sa rozhodli, že zabezpečíme dni otvorených dverí, a tak predstavíme verejnosti celý proces vzniku diela. Prvé takého podujatie, na ktoré bolo zvedavých približne sedemtisíc ľudí, sme uskutočnili 1. mája 2000. Druhý Deň otvorených dverí sa uskutočnil 15. septembra 2000 - navštívilo ho temer desaťtisíc záujemcov, medzi nimi aj podpredseda Vlády SR Pavol Hamžík; Béla Bugár, podpredseda Národnej rady SR; Ján Figeľ, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí SR a Walter Rochel, veľvyslanec Delegácie Európskej komisie v SR. Vtedy sme odovzdali aj budovu Hudobného pavilónu. Program dňa spestrili kultúrne podujatia a jarmok ľudových a umeleckých remesiel.

   Medzitým sme ukončili realizáciu makety diela z balzového dreva v mierke 1:100, ktorá sa počas celej doby výstavby tešila všeobecnej popularite. Výstavu o Nádvorí Európy si mohli prezrieť záujemcovia v Banskej Bystrici, v Bratislave, v Győri (MR), v Neszmélyi (MR), v Budapešti (MR) a v neposlednom rade i v Komárne. Prevažnej časti verejnosti sa dielo sa páčilo. Omnoho diferencovanejšie prijímali vytvorenie stavebného súboru odborníci. Slov uznania sa nám dostalo predovšetkým zo susedného Maďarska, ale našlo sa i mnoho slovenských, českých, rakúskych kolegov - architektov, ktorí sa o diele vyjadrili uznanlivo. Osobitne vysoko si cením uznanie významného maďarského architekta Imre Makovcza, slová ktorého vo mne dodnes zaznievajú: „Blahoželám k vynikajúcej práci...“.

  Svetelný úkaz na oblohe sprevádzajúci slávnosť.  

Svetelný úkaz na oblohe sprevádzajúci slávnosť.
Štefankovič József - Jakó 

   Dňa 13. decembra 2000 sme do malého podstavca symbolov Slnka a Mesiaca vo vrchole veže Mateja Korvína uložili medenú schránku, do ktorej sme vložili tri listy podpísané autormi (Odkaz 1., Odkaz 2., Píšem budúcim pokoleniam), slovenské a maďarské mince, ako aj dennú tlač. Jeden z listov som písal ja, druhý napísal Peter Varga a tretí Zoltán Farkas z Vydran.

   Za účasti významných hostí bola prvá etapa Nádvoria Európy odovzdaná dňa 16. decembra 2000. Vo výstavnej sieni pod Hudobným pavilónom otvorila dopoludnia riaditeľka Kultúrneho inštitútu Maďarskej republiky v Bratislave Éva Czimbalmosné Molnár a József Istenes, podpredseda Spolku architektov Slovenska, výstavu pod názvom: „Živá architektúra“, predstavujúcu organickú architektúru na Slovensku. Doobeda sa konali aj ďalšie sprievodné podujatia - vernisáže dvoch výstav fotografií. Výstavu Ladislava Vallacha s názvom: „Európa(-nia)“ si mohli záujemcovia prezrieť vo Waleskom a Škótskom dome nádvoria, výstavu Róberta Vargu s názvom: „Vybral som sa do sveta“ - v mestskom kultúrnom stredisku. Popoludňajšie slávnostné odovzdanie stavby poctil svojou prítomnosťou Ferenc Mádl, prezident Maďarskej republiky; Béla Bugár, podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky; Pavol Hamžík, podpredseda vlády; Pál Csáky, podpredseda vlády; István Harna, minister výstavby a regionálneho rozvoja, László Miklós, minister životného prostredia, veľvyslanci a diplomati viacerých európskych štátov, Tibor Bastrnák, zástupca prednostu Krajského úradu v Nitre, parlamentní predstavitelia a poslanci mesta.

  Prípitok v hlavnej sále Dôstojníckeho pavilónu pri slávnostnom odovzdaní Nádvoria Európy predniesol Ferenc Mádl, prezident Maďarskej republiky.  

Prípitok v hlavnej sále Dôstojníckeho pavilónu pri slávnostnom odovzdaní Nádvoria Európy predniesol Ferenc Mádl, prezident Maďarskej republiky.
Štefankovič József - Jakó 

   Pred budovou Dôstojníckeho pavilónu privítal hostí Peter Varga, riaditeľ akciovej spoločnosti Euro Investa. Po recepcii v hlavnej sále budovy, kde mal slávnostný prípitok Ferenc Mádl, prešli hostia v hudobnom sprievode členov Rytierskeho rádu sv. Juraja z Visegrádu (MR) na Nádvorie Európy. Po Óde na radosť, po maďarskej a slovenskej hymne privítal hostí Peter Varga, slávnostné príhovory mali: Pavol Hamžík, Ferenc Mádl, Walter Rochel a Béla Bugár. V príhovoroch vyzdvihli: toto dielo je symbolom, znamením spolupatričnosti. Po prehliadke nádvoria a tlačovej besede nasledoval koncert v hlavnej sále Dôstojníckeho pavilónu, kde vystúpili hudobné skupiny Gaudium a Východný vietor.

   Vo večerných hodinách sa Ferenc Mádl stretol v Galérii „T“ bastiónu V. Palatínskej línie s politikmi Strany maďarskej koalície zastupujúcimi Maďarov žijúcich na Slovensku. V závere večera sme spolu s majiteľom galérie Štefanom Tóthom obdržali od Ferenca Mádla, prezidenta Maďarskej republiky, pamätnú plaketu vydanú pri príležitosti 1000. výročia kresťanstva na území Maďarska.


 
   
  Kniha dejín výstavby 
 
   EURÓPA-UDVAR NÁDVORIE EURÓPY EUROPA PLATZ EUROPE PLACE