NÁDVORIE EURÓPY
 
    Úvod
    PALATINUS
 I.   Kniha histórie
 II.   Kniha myšlienky
 III.   Kniha vernosti
 IV.   Kniha ikon
 V.   Kniha remesiel
 VI.   Kniha PALATINUS
 VII.   Kniha EURO GLOBAL
 VIII.   Kniha dejín výstavby
 IX.   Kniha staviteľov
 X.   Kniha posledného slova
 XI.   Kniha tvorcov
    Foto galéria
    Kontakt
    Tiráž
    Linky

 

 
EURÓPA-UDVAR EURÓPA-UDVAR    NÁDVORIE EURÓPY NÁDVORIE EURÓPY    EUROPA PLATZ  EUROPA PLATZ    EUROPE PLACE EUROPE PLACE
  Kniha EURO GLOBAL 

  Deň otvorených dverí 1. mája 2000.  

Deň otvorených dverí 1. mája 2000.
Štefankovič József - Jakó 

   Nezisková organizácia EURO GLOBAL Komárno bola založená 4. júla roku 2000 s cieľom poskytovať všeobecne prospešné služby v oblasti rozvoja a ochrany duchovných a kultúrnych hodnôt, tvorby a ochrany životného prostredia, ako i v oblasti humanitnej starostlivosti. Poslaním organizácie je prispievať k rozvoju občianskej spoločnosti, k šíreniu myšlienok demokracie a spolupráce, k podpore poznania a rozvíjania európskych spoločenských a kultúrnych hodnôt, k podpore využívania miestneho ľudského, materiálneho a finančného potenciálu, k vytvoreniu súladu v činnostiach podporujúcich regionálny a územný rozvoj a k podpore európskej integrácie.

   Za mimoriadny prínos v tomto smere považujeme vytvorenie Európskeho informačného centra, ktoré EURO GLOBAL, n.o. manažuje v rámci grantu (Program malých projektov Phare) poskytnutého Delegáciou Európskej komisie v SR. Popri tom je činnosť organizácie založená na práci Dobrovoľníckeho centra a v súčasnosti budovaného Informačno-vzdelávacieho centra Eko Street 221 B, cieľom ktorého bude zabezpečenie aktívneho prístupu obyvateľstva k poznaniu princípov trvalo udržateľného rozvoja, k poznaniu potrieb ochrany i tvorby životného prostredia.

  Festival tekvicových lampášov na Nádvorí Európy.  

Festival tekvicových lampášov na Nádvorí Európy.
Eva Dénesová 

   Uvedenej štruktúre zodpovedajú i doteraz realizované projekty a činnosť organizácie od náučno-vzdelávacích aktivít (projekt „Zvýšenie informovanosti verejnosti o NATO“), náučno-súťažných aktivít (stredoškolská odborná činnosť a študentská vedecká odborná činnosť na témy „Slovensko a vstup do NATO“, „Európska únia - jej dejiny a súčasnosť“, program „LADA-odevná tvorba v premenách času“), cez hry zručnosti a fantázie (celoštátna súťaž pre školskú mládež „Suvenír z môjho kraja“ spojená s predajom diel na charitatívne účely, „Európa v ríši rozprávok“ pre deti materských škôl) až po spoluprácu s podnikateľským sektorom (realizácia „Dňa otvorených dverí na Nádvorí Európy“, kde sa ukázal spoločensko-kultúrny rozmer tohto nového komplexu, ktorého investorom je EURO INVESTA, a.s. Bratislava).

  Peter Varga, Walter Rochel, Béla Bugár a Ján Figeľ počas rozhovoru.  

Peter Varga, Walter Rochel, Béla Bugár a Ján Figeľ počas rozhovoru.
Štefankovič József - Jakó 

   Myšlienkový odkaz Nádvoria Európy založený na prezentácii spoločných koreňov európskej kultúry má v dobe integrujúcej sa Európy osobitý význam. V snahe podporiť túto ideu spolupracuje EURO GLOBAL, n.o. s ďalšími mimovládnymi organizáciami pri vytváraní podmienok pre realizáciu projektu „Európa - galéria sôch panovníkov a svätcov“ na Nádvorí Európy. V priebehu niekoľkých rokov tu vznikne galéria sôch osobností, ktorých život a dielo sú neodmysliteľne späté s dejinami Európy. Súčasťou tohto projektu je aj vytvorenie súsošia spolupatrónov Európy, ktoré bude vôbec prvým sochárskym dielom zobrazujúcim všetkých šiestich patrónov Európy.

   Verejná zbierka, ktorú organizácia zabezpečuje, už priniesla prvé výsledky - na realizáciu súsošia doteraz prispeli samosprávy obcí Snežnica, Sklabiňa, Hrnčiarske Zalužany, Veľký Grob, Telgárt, Kráľová nad Váhom, Stretava, Vavrečka, Pusté Uľany, Leváre, Rybník, Nižná, Oľka, Kokšov Bakša, Sikenica, Vinné, Raslavice, Neverice, Ladice, Dunajská Lužná, Bodíky, Okoličná na Ostrove, Nový Život, Bodzianske Lúky, Plášťovce, Zemplínska Teplica, samospráva mesta Malacky, Transeco a.s. Žilina, Madleniak Jozef a synovia, Jozef Migaš, predseda Národnej Rady SR, Anna Dobrotková, Vojtech Varga, Nándor Litomericzky, Peter Varga, Duslo, a.s. Šaľa, Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste podporili tento finančne mimoriadne náročný projekt - váš príspevok je pre nás záväzkom.

  Veteráni.  

Veteráni.
Štefankovič József - Jakó 

 
   
  Kniha EURO GLOBAL 
 
   EURÓPA-UDVAR NÁDVORIE EURÓPY EUROPA PLATZ EUROPE PLACE